Πως θα γράψουμε μια σωστή και ολοκληρωμένη έκθεση στα Τουρκικά;

Αρχικά πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε ότι η έκθεση μας πρέπει να αποτελείται από τρία μέρη:

  1. Giriş Bölümü                  (πρόλογο)
  2. Gelime Bölümü               (κυρίως θέμα)
  3. Sonuç Bölümü               (επίλογο)

Πριν ξεκινήσουμε να δίνουμε παραδείγματα εκθέσεων όπου θα αναλύσουμε καλύτερα τον τρόπο γραφής τους, καλό είναι να δούμε λίγο τους πιο σημαντικούς συνδέσμους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για μια σωστή και ολοκληρωμένοι έκθεση.

Οι σύνδεσμοι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στον πρόλογο για να ξεκινήσουμε την έκθεση μας είναι:

Başta                                     αρχικά

Başlangıçta                           αρχικά

İlk olarak                               αρχικά

Öncelikle                               πριν απ’όλα

Οι σύνδεσμοι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δηλώσουμε κάποια επιπλέον άποψη ή να ξεκινήσουμε σε νέα παράγραφο είναι:

Ayrıca                                    επίσης

Bir de                                     και επίσης

Dahası                                   επιπλέον

Hatta                                      ακόμη και

Bunun haricinde                   εκτός απ’αυτό

Bundan başka                       εκτός απ’αυτό

Bunun yanı sıra                     εκτός απ’αυτό

Üstelik

Οι σύνδεσμοι για να αναφέρουμε αντίθετη άποψη:

Aksine                                   αντιθέτως

Buna rağmen                         παρόλα αυτά

Buna karşılık                         παρόλα αυτά

Tersine                                  αντιθέτως

Βilakis                                   αντιθέτως

Οι σύνδεσμοι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στον επίλογο:

Kısacası                                 με λίγα λόγια

Nitekim                                  τελικά

Özetle                                    συνοπτικά

Sonuçta                                 τελικά

Sonuç olarak                        τελικά

Sonuç itibariyle                    τελικά

Sözün özü                             με λίγα λόγια

Άλλοι σύνδεσμοι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καθώς γράφουμε εκθέσεις είναι:

Ancak                                   ωστόσο, αλλά

Ama                                       αλλά

Fakat                                     αλλά

Lakin                                     αλλά

Aslında                                 στην πραγματικότητα

Anlaşılan                              προφανώς, απ’ότι φαίνεται

Bu nedenle                           για αυτό το λόγο

Bundan dolayı                      για αυτό το λόγο   

Bunun için                            για αυτό το λόγο

Çünkü                                   διότι

Güya                                     δήθεν

Mesela                                   παραδείγματος χάριν

Örneğin                                 παραδείγματος χάριν

Maalesef                                δυστυχώς

Ne yazık ki                            δυστυχώς

Neyse ki                                ευτυχώς

O zaman                                τότε

O halde                                 τότε

Oysa                                     ενώ

İle                                          με, και

Ve                                         και

Veya                                      ή

Ya da                                    ή

Yahut                                    ή

Yani                                      δηλαδή

Zaten                                    φυσικά

Ποιοι είμαστε.

Το turkology.gr είναι ένα καινούριο site το οποίο υποστηρίζεται από ανθρώπους που αγαπούν τόσο την Τούρκικη όσο και την Ελληνική γλώσσα. Σκοπός του site είναι να διευκολύνει τους μαθητές της Τούρκικης γλώσσας σε κάθε εμπόδιο που θα συναντήσουν.

Είναι δωρεάν;

Όλα τα μαθήματα και βοηθήματα παρέχονται δωρεάν.
Ακολουθήστε μας : Twitter | Facebook
turkology.gr Copyright © 2012 All rights reserved.Developed by all-web.gr